કોલસા માં હાથ કાળા : સરકારો અને કેન્દ્ર સામે આવી ગયા.

પૂરતા પ્રમાણમાં વીજળી કરી હોય તે મને વિનંતી કરે :ઉર્જા મંત્રી દેશની જરૂરિયાતનો ૨૪ દિવસ ચાલે એટલો‌ કોલસાનો જથ્થો :કોલસામંત્રી …

Read more