નવું વર્ષ, નવો નજારો:85 માળની બિલ્ડિંગ પરથી આવું લાગે અમદાવાદનું કાંકરિયા તળાવ, પહેલીવાર જુઓ ઝગમગતો ડ્રોન વ્યૂ

કાંકરિયા તળાવ એટલે અમદાવાદ જ નહીં ગુજરાતની શાન. પણ શું તમે ક્યારેય કલ્પના કરી છે કે, જો 85 માળની બિલ્ડિંગ …

Read more