દિવાળીની ઉજવણી પછી, દિલ્હીના જનપથ પર હવાની ગુણવત્તા ‘જોખમી’ શ્રેણીમાં

નવી દિલ્હી: દિવાળીના તહેવારને પગલે શુક્રવારે સવારે દિલ્હીના જનપથમાં હવાની ગુણવત્તા ‘જોખમી’ શ્રેણીમાં પહોંચી ગઈ છે. દિલ્હીના આકાશમાં ધુમ્મસની જાડી …

Read more